فیتنس ژورنالیوگای صبحگاهی | فیتنس ژورنال

برچسب: یوگای صبحگاهی

یوگای صبحگاهی چه کمکی به من می کند ؟

پنج سودمندی یوگای صبحگاهی : باید اعتراف کنم من اهل صبح بیدار شدن نیستم, چه برسد به  صبح خیلی زود و سحرخیزی. من اگر دلیل خاصی برای بیش از حد زود بلند شدن نداشته باشم, واقعاً بیدار نمی‌شوم, بنابراین از من نخواهید که صبح خیلی زود بدوم چون واقعاً برایم…