فیتنس ژورنالیوگا | فیتنس ژورنال

دسته: یوگا

علم عصب شناسی چگونه از طریق یوگا به سلامت روانی کمک میکند

علم عصب شناسی چگونه از طریق یوگا به سلامت روانی کمک میکند: من مدت‌هاست, در مورد اینکه یوگا چگونه بر مبانی عصب شناسی تأثیر می‌گذارد, فکر کرده, خوانده و تدریس کرده‌ام. بنابراین زمانی که یکی…

یوگای صبحگاهی چه کمکی به من می کند ؟

پنج سودمندی یوگای صبحگاهی : باید اعتراف کنم من اهل صبح بیدار شدن نیستم, چه برسد به  صبح خیلی زود و سحرخیزی. من اگر دلیل خاصی برای بیش از حد زود بلند شدن نداشته باشم, واقعاً بیدار نمی‌شوم, بنابراین از من نخواهید که صبح خیلی زود بدوم چون واقعاً برایم…